مراحل داوریداوری در بخش‌های گوناگون جشنواره مراحل متفاوتی دارد که در زیر به آن اشاره خواهد شد.

بخش‌ها داخلی

الف: آلترناتیو پرفورمنس

۱- در این بخش ابتدا داوران طرح‌ها ارسالی را مطالعه می‌کنند. این طرح‌ها بدون نام هنرمند یا گروه و تنها با یک شناسه یگانه در اختیار داوران قرار می‌گیرد. مرحله نخست شامل انتخاب هنرمندان و گروه‌ها از میان طرح‌های ارسالی است.

۲- از گروه‌ها و هنرمندان خواسته می‌شود تا در جلسه حضوری طرح خود را ارائه نمایند و به سوالات داوران پاسخ دهند. در این مرحله هنرمندان و گروه‌ها از مشاوره هیات داوران بهره‌مند و تعدادی از آن‌ها جهت مرحله بعد برگزیده خواهند شد.

۳- تعدادی از آثار مشروط به جلسات متعدد مشاوره خواهند شد که بعد از طی این جلسات گزینش آن‌ها نهایی خواهد شد.

۴- برخی از آثار با تصمیم هیات داوران جهت مرحله بازبینی معرفی خواهند شد که در این مرحله کل یا بخشی از اثر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

ب: پرفورمنس آرت

۱- در این بخش ابتدا داوران طرح‌ها ارسالی را مطالعه می‌کنند. این طرح‌ها بدون نام هنرمند یا گروه و تنها با یک شناسه یگانه در اختیار داوران قرار می‌گیرد. مرحله نخست شامل انتخاب هنرمندان و گروه‌ها از میان طرح‌های ارسالی است.

۲- از گروه‌ها و هنرمندان خواسته می‌شود تا در جلسه حضوری طرح خود را ارائه نمایند و به سوالات داوران پاسخ دهند. در این مرحله هنرمندان و گروه‌ها از مشاوره هیات داوران جهت ارائه اثر بهره‌مند خواهند شد.

۳- تعدادی از آثار مشروط به جلسات متعدد مشاوره خواهند شد که بعد از طی این جلسات گزینش آن‌ها نهایی خواهد شد.

بخش‌های داخلی و بین‌المللی

الف: ویدئو پرفورمنس

۱- آثار این بخش بعد از ارسال توسط هنرمند یا گروه به صورت آنلاین در اختیار داوران قرار می گیرد. 

۲- آثار نهایی بر اساس نظر هیات داوران برگزیده و اعلام خواهد شد.

ب: سایبرفورمنس

۱- در این بخش ابتدا داوران طرح‌ها ارسالی و اسناد تصویری ویدئویی را مطالعه می‌کنند. این طرح‌ها بدون نام هنرمند یا گروه و تنها با یک شناسه یگانه در اختیار داوران قرار می‌گیرد. مرحله نخست شامل انتخاب هنرمندان و گروه‌ها از میان طرح‌های ارسالی است.

۲- از برخی از گروه‌ها و هنرمندان خواسته می‌شود تا در جلسه حضوری یا مجازی طرح خود را ارائه نمایند و به سوالات داوران پاسخ دهند. در این مرحله هنرمندان و گروه‌ها از مشاوره هیات داوران جهت ارائه اثر بهره‌مند خواهند شد.

۳- تعدادی از آثار مشروط به جلسات متعدد مشاوره خواهند شد که بعد از طی این جلسات گزینش آن‌ها نهایی خواهد شد.