درباره نام جشنواره


پیشوند «رادیکال» در نام «جشنواره رادیکال پرفورمنس» برآمده از کارکرد علامت رادیکال در ریاضیات است که این برداشت در لوگوی جشنواره نمود پیدا کرده است. رادیکال در ریاضیات برای بدست آوردن ریشه اعداد به کار گرفته می‌شود و در اینجا نیز علامت رادیکال با همین معنا و در پی کشف ریشه‌های پرفورمنس مورد نظر بوده‌است. فرجه این رادیکال در لوگو نشان‌دهنده دوره‌های این جشنواره است و امید آن‌که با رسیدن به دوره‌های بعدی و بزرگتر شدن فرجه این رادیکال به هدف این جشنواره یعنی تعمیق مفهوم پرفورمنس نزدیکتر شویم.